wieczorek pzn

W dniu 21 lipca 2014 roku Komisja Konkursowa Polskiego Związku Narciarskiego przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego PZN. Sekretarzem Generalnym PZN został wybrany Tomasz Wieczorek, dotychczasowy Dyrektor Działu Marketingu PZN.

 

Tutaj warunki konkursy jakie nowy sekretarz musiał spełnić:

Założenia konkursowe:

1.    Wymagania konieczne

- wykształcenie wyższe;
- minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 letni na stanowisku kierowniczym;
- przedstawienie pisemnego projektu wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;
- znajomość co najmniej jednego języka obcego, roboczego Unii Europejskiej, (preferowany j. angielski);
- zdolności interpersonalne i menadżerskie;
- znajomość zagadnień związanych z Polskim Związkiem Narciarskim;
- udokumentowane doświadczenie w zagadnieniach związanych ze sportami zimowymi oraz z Polskim Związkiem Narciarskim;

2.    Podstawowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego PZN:

- kierowanie biurem PZN;
- prowadzenie bieżących spraw;
- gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZN;
- organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZN;
- stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
- realizowanie uchwał Zarządu PZN;
- opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych    i finansowych;
- sprawowanie nadzoru nad majątkiem Zarządu;
- współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami;

3.    Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZN będzie brała w szczególności pod uwagę:

- osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej;
- jakość przedłożonej koncepcji organizacji biura związku PZN;

4.    Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów:

- życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- list motywacyjny;
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności;
- sporządzony na piśmie projekt wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;

 

foto i źródło : A.Kosman/PZN