Winkiel_Jan_fot_PZN

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu polskiego Związku Narciarskiego dokonała się personalna zmiana na kluczowym stanowisku – mianowicie Sekretarzem Generalnym PZN został dotychczasowy dyrektor ds. marketingu Jan Winkiel. Zastąpił na stanowisku wcześniejszego sekretarza, Tomasza Wieczorka, który swoją funkcję sprawował od 2014 roku.

 

W Komisji Konkursowej, która dokonała wyboru nowego Sekretarza Generalnego, zasiedli: przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Joanna Ratajczyk, Prezes PZN Apoloniusz Tajner, Wiceprezesi PZN Marcin Blauth i Jarosław Konior oraz radca prawny PZN Adam Kozłowski. Wybór był jednogłośny, a ponieważ do konkursu zgłosił się tylko Jan Winkiel, spełniając warunki konkursu, więc konkurencji nieco brakowało.

 

Jan Winkiel z Polskim Związkiem Narciarskim współpracuje od ponad 5 lat, dotychczas w zakres jego obowiązków wchodziły działania marketingowe, zwłaszcza pełnienie funkcji Kierownika ds. marketingu w trakcie najważniejszych wydarzeń sportów narciarstwa klasycznego w Polsce, czyli głównie zawodów w skokach narciarskich – PŚ i Letniej Grand Prix. Ponadto koordynował Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „LOTOS Cup” – Szukamy Następców Mistrza.  Doświadczenie zdobywał także w dwóch komisjach FIS, mianowicie Committee for Youth’s and Children’s Questions oraz Sub-Committee for Masters Racers. Kształcił się w Wielkiej Brytanii, na London Metropolitan University.

  

Jakie wymagania musiał spełnić Jan Winkiel, by otrzymać posadę Sekretarza Generalnego, i jakie obowiązki na niego czekają? Sprawdźcie poniżej:

 

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 2 letni staż pracy w Związku Sportowym; 
- przedstawienie pisemnego projektu wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;
- biegła znajomość języka  angielskiego; 
- zdolności interpersonalne i menadżerskie;
- znajomość zagadnień związanych z Polskim Związkiem Narciarskim; 
- doświadczenie w zagadnieniach związanych ze sportami zimowymi;
- niekaralność poświadczona zaświadczeniem o niekaralności. 

 

2. Podstawowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego PZN: 
- współpraca z MSiT, COS-em, PKOl-em i innymi organizacjami, 
- kierowanie biurem PZN;
- prowadzenie bieżących spraw;
- gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZN;
- organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZN;
- stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
- realizowanie uchwał Zarządu PZN;
- opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych; 
- sprawowanie nadzoru nad majątkiem Związku;
- współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.

 

3. Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZN brała w szczególności pod uwagę:
- osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej;
- jakość przedłożonej koncepcji organizacji biura związku PZN.

4. Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów:
- życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności;
- zaświadczenie o niekaralności;
- sporządzony na piśmie projekt wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN.

 

 

KaEn

źródło: komunikat PZN

fot. PZN