Zdjęcie

XXIX Bieg Jaćwingów zostanie rozegrany w Gołdapii! W pierwszy weekend najkrótszego miesiąca, czyli 2-3 lutego 2019 roku zostaną rozegrane biegi klasykiem i łyżwą! Poniżej regulamin od organizatorów.

 

R E G U L A M I N

XXIX BIEGU JAĆWINGÓW

GOŁDAP 02 – 03.02.2019r.

 

1. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi

19-500 Gołdap, ul Stadionowa 5A

tel./fax. 87 615 06 41 lub 509896678

www.osirgoldap.pl

 

2. WSPÓŁPRACA:

  1. - Nadleśnictwo Gołdap

  2. - Centrum Wolontariatu w Gołdapi

  3. - Gmina Gołdap

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  1. - XXIX Bieg Jaćwingów odbędzie się w dniu 02-03.02.2019 r. (sobota, niedziela) w Lesie Kumiecie

  2. ul. Świerkowa i Stadionie Miejskim OSiR ul. Stadionowa 5A w Gołdapi

  3.  

4. CEL:

- Popularyzacja biegów narciarskich

- Realizacja kalendarza imprez sportowych na rok 2019 r.

- Biegi na 20 kmF, 10 kmF oraz biegi towarzyszące w ramach projektu Ski Tour

  1. - Prezentacja i promocja walorów rekreacyjno-przyrodniczych mazur, a w szczególności powiatu

  2. gołdapskiego i Puszczy Rominckiej

- Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników

- Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu

  1. - Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

  2.  

5. DYSTANSE I TERMINY:

- 18 km stylem klasycznym K i M (CL) – 02.02.2019r. - 9 km stylem klasycznym K i M (CL) – 02.02.2019r. - 20 km stylem dowolnym K i M (F) – 03.02.2019r. - 10 km stylem dowolnym K i M (F) – 03.02.2019r.

 

Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży- 200 m CL K i M rocz. 2012 i mł. - 03.02.2019r.

- 1kmF K i M rocz. 2011-2009 – 03.02.2019r.

- 1 kmF K i M rocz, 2008-2007 – 03.02.2019r. - - 1,5 kmF K i M rocz. 2006-2005 - 03.02.2019r.

- 3 kmF K i M rocz. 2004 – 2003 – 03.02.2019r. Bieg im. Dariusza Mentla

- 5 kmF K i M rocz. 2002 - 2000 - 03.02.2019r.

 

Biegi branżowe:

- Bieg o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap

- Bieg o Puchar Komendanta KPP w Gołdapi

 

6. PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota – 02.02.2019r. Stadion Miejski OSiR w Gołdap ul. Stadionowa 5A

- Bieg główny na dystansie 18 kmCL (6 x 3 km) technika klasyczna kobiet (K) i mężczyzn (M) rocz. 2003

i st. z podziałem na kategorie wiekowe

- Bieg średni 9 kmCL (3 x 3 km) K i M. rocz. 2004 i st.

 

Niedziela – 03.02.2019r. Las Kumiecie ul. Świerkowa w Gołdapi

- Bieg główny na dystansie 20 kmF (4 x 5 km) technika dowolna kobiet (K) i mężczyzn (M) rocz. 2003 i st.

z podziałem na kategorie wiekowe

- Bieg średni 10kmF (2 x 5 km) K i M rocz. 2004 i st.

- Bieg na 5 kmF K i M rocz. 2002-2000

- Bieg na 3 kmF im. Dariusza Mentla K i M rocz. 2003 – 2004

- Bieg na 1,5 kmF K i M rocz. 2005-2006

- Bieg na 1 kmF K i M rocz. 2007-2008

- Bieg na 1 kmF K i M rocz. 2009-2011

- Bieg na 200mCL rocz. 2012 i mł.

 

7. KATEGORIE WIEKOWE W BIEGACH GŁÓWNYCH:

KATEGORIE

WIEK

K i M 20

16 – 29

K i M 30

30 – 39

K i M 40

40 – 49

K i M 50

50 – 59

K i M 60 >

60 – >

8. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, gminę Gołdap, lub którykolwiek podmiot za zgodą ww. w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej. W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w zawodach z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora Ubezpieczenie. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach.

 

9. ZGŁOSZENIA:

a) formularz na stronie internetowej www.biegjacwingow.pl w zakładce „zapisz się”

b) baza noclegowa dostępna pod adresem uzdrowiskogoldap.pl/noclegi

 

 

10. OPŁATA STARTOWA XXIX BIEGU JAĆWINGÓW:(decyduje data wpływu na rachunek organizatora)

Biegi Główne K i M (20kmF - 18kmCL )

do 20.01.2019 r. – 40zł (od biegu)

od 21.01.2016 r. - 60zł (od biegu)

 

Biegi Średnie K i M (10kmF – 9 kmCL)

do 20.01.2018 r. - 20zł (od biegu)

od 21.01.2018 r. - 40zł (od biegu)

 

Zawodniczki i zawodnicy startujący w dwóch biegach głównych płacą za każdy start 75% wyżej wymienionej kwoty.

 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy w XXVIII Biegu Jaćwingów w biegach głównych zajmowali miejsca I – III zwolnieni są z opłaty startowej na danym dystansie.

 

Zawodniczki i zawodnicy z Gminy Gołdap są zwolnieni z opłaty startowej

 

Dokonanie wpłaty bez rejestracji, nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Biegu! W razie dokonania tylko rejestracji w roku 2018 uiszczenie opłaty należy dokonać po 1 styczniu 2019 r. a w innym przypadku uczestnik ma 5 dni od rejestracji na uregulowanie należności ale nie później jak do dnia 25.01.2019 r. , w przeciwnym razie zostanie skreślony z listy zgłoszonych.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy, na prośbę wpłacającego, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

 

- nr konta do wniesienia opłaty startowej: PKO BP SA 39 1020 4724 0000 3002 0007 5135

- dowód wpłaty powinien zawierać: nazwisko i imię zawodnika, dystans, datę urodzenia, miejscowość

 

- uwaga! Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika biegu, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.

 

11. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

a) wszystkie grupy wiekowe wystartują ze startu wspólnego wg. programu minutowego. Zawody są prowadzone zgodnie z wytycznymi NRS dotyczącymi narciarstwa powszechnego.

b) na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne. Ich obsługa będzie spisywała numery startowe w celu weryfikacji dystansu przebytego przez zawodnika

c) przebywanie na trasie XXIX Biegu Jaćwingów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. d) osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę zawodów.

 

Obowiązki zawodników Biegu Jaćwingów:

a)biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne

b) nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom

c) nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę

d) biec zgodnie ze stylem, w którym przeprowadzany jest dany bieg

 

12. PROGRAM MINUTOWY:

Sobota 02.02.2019 r. - Stadion Miejski OSiR ul. Stadionowa

- 10:50 Uroczyste otwarcie XXIX Biegu Jaćwingów – Stadion Miejski OSiR w Gołdapi

- 11:00 Bieg średni na dystansie 8 km CL techniką klasyczną K i M rocz.2004 i st.

- 12:00 Bieg Główny na dystansie 18 km CL techniką klasyczną K i M rocz.2003 i st. z podziałem na

kategorie wiekowe

 

Niedziela 03.02.2019 r. - Las Kumiecie ul. Świerkowa

- 10:00 Bieg na dystansie 200 m (CL) dziewcząt i chłopców rocz. 2012 i mł

- 10:10 Bieg na 1 kmF K i M rocz. 2011 – 2009

- 10:20 Bieg na 1kmF K i M rocz. 2008 – 2007

- 10:30 Bieg na 1,5kmF K i M rocz. 2006 – 2005

- 10:40 Bieg im. Dariusza Mentla na dystansie 3kmF K i M rocz.2004 – 2003

- 11:00 Bieg na 5 kmF K i M rocz. 2002- 2000

- 11:00 Bieg średni na dystansie 10 km (F) K i M rocz. 2003 i st.

- 11:30 Bieg główny na dystansie 20 km (F) K i M rocz. 2003 i st. z podziałem na kategorie wiekowe

 

13.NAGRODY:

- za I-III miejsce K i M. trofea sportowe

- za I – III miejsce K i M w biegach głównych nagrody pieniężne

- za I-III miejsce K i M w biegach średnich nagrody rzeczowe.

- w każdym biegu wszyscy uczestnicy XXIX otrzymają medal za udział w zawodach

- za I-III w biegach głównych zawodnikom zamiejscowym organizatorzy zapewniają zwrot kosztów za

dojazd w wysokości 100 zł.

- pierwszych trzech zawodników z Gołdapi w kat K i M w biegach głównych otrzymują trofea sportowe

 

14. SPRAWY RÓŻNE:

- Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów , które będzie czynne w dniach: 01.02.2019 r. (piątek) i 02.02.2019 r. (sobota) od godz.18:00 do 20:00 w Sali Konferencyjnej nr 75 (II-piętro) Budynku Edukacyjnego OSiR ul. Partyzantów 31 oraz 02 i 03.02.2019 r.(sobota i niedziela) od godziny 8:00 na polanie startowej XXIX Biegu Jaćwingów w Lesie Kumiecie ul. Świerkowa (03.02.2019r.) i Stadionie Miejskim ul. Stadionowa 5a (02.02.2019r.

- Każdy uczestnik XXIX Biegu Jaćwingów po biegu otrzyma gorący posiłek.

- Przy niesprzyjających warunkach pogodowych w dniu 31 stycznia 2019 r. organizatorzy podejmą ostateczną decyzję o ewentualnym odwołaniu zawodów (odwołanie zawodów może nastąpić tylko z powodu braku śniegu lub przy bardzo niskiej temperaturze powietrza poniżej -20ºC).

- Przed wyjazdem na zawody organizatorzy proszą o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie.

- Organizatorzy ustalili drugi termin organizacji Biegu Jaćwingów 16-17.02.2019r.

- W przypadku pogorszenia się warunków śniegowych dystanse mogą zostać zmienione.

- Informacji o biegu udziela: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi tel 876150641

- Dekoracja najlepszych zawodniczek i zawodników danych startów , odbywać się będzie 15 min po zakończonym biegu

- Informacje na temat XXIX Biegu Jaćwingów oraz końcowe wyniki znajdować się będą na stronie internetowej www.osirgoldap.pl

 

15. DOJAZD:

Dojazd autem od strony Olsztyna drogą nr.16 Barczewo → Mrągowo (droga nr.59) → Ryn → Giżycko (droga nr.53) → Węgorzewo → Gołdap

Dojazd PKS z Olsztyna do Gołdapi (bezpośrednio)

Dojazd PKP z Olsztyna ze stacją końcową w Giżycku lub Ełku.

Dojazd autem od strony Białegostoku drogą nr. 65 Mońki → Grajewo → Ełk → Olecko → Gołdap

Dojazd PKS z Białegostoku do Gołdapi (bezpośrednio)

Dojazd PKP z Białegostoku ze stacją końcową w Ełku lub Olecku.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi

XXIX Biegu Jaćwingów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.